DIY:笔筒

压住他 

你们中的许多人可能已经在幼儿园完成了此工作,但是这个主意对我来说并不新鲜,它是如此可爱。
因此,让我们开始吧:-

所有你需要的是:
PVA胶/任何液体胶
无顶盒
尺子/笔/剪刀/胶带
冰棒
Pom Poms(可选)

   1) 做一个这样的盒子,准备一个现成的盒子。This is 10×10 cm.                                                      
   2)如图所示,将冰棍排列成一条直线,并使用尺子和标记在底部画一条线。
3)取每个冰棍,并在画线的地方切开。尝试使它们大小均匀。
4)取冰棍并在一侧涂一些胶水。将它们粘在盒子上。并将它们一直放在盒子周围,您可以将pom poms粘在上面。最后,您完成了-
照顾自己。
爱克里希纳xxx